Praca: Główny specjalista

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 25456

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie Urzędu na 4. piętrze oraz w terenie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

Zakres zadań

 • Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia robót budowlanych i zadań remontowych, projektów umów w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia, szacowanie wartości zamówienia (sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót), sporządzanie innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień oraz uczestniczenie w organizacji i odbiorach wykonanych robót budowalnych.
 • Nadzór nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Urząd oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 • Administrowanie budynkami Urzędu w zakresie przeglądów i oceny ich stanu technicznego.
 • Udział w ustalaniu potrzeb oraz opracowywaniu rocznego planu budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Znajomość prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/glowny-specjalista_1956559.html
APLIKUJ TERAZ