Praca: Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Lipiany
Ogłoszenie o naborze Nr 25673

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w biurze i w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach,
- nietypowe godziny pracy (praca w nocy),
- krajowe wyjazdy służbowe,
 dyspozycyjność związana z częstymi zdarzeniami na drodze,
 obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • kierowanie pracą obwodu drogowego, dokonywanie objazdów i przeglądów dróg,
 • ustalanie potrzeb rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, ochrona pasa drogowego i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • przekazywanie i odbieranie pasa drogowego - koordynowanie pracami firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • współpraca z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonywanie interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • nadzór robót oraz udział w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • nadzór przygotowywania danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • nadzór przygotowywania danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji
 • koordynacja akcją zimowego utrzymania dróg poprzez pełnienie obowiązków dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej lub mostowej lub budowlanej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • obsługa komputera - znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje kierownicze: zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • sprawna organizacja pracy.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/kierownik-sluzby-liniowej_1957894.html
APLIKUJ TERAZ