Praca w zachodniopomorskim

Pracodawcy też się dostanie

Aby rozkręcić nieco lokalny rynek pracy, miejscowy urząd prowadzi działalność aktywizacyjną nie tylko dla bezrobotnych w Białym Borze, ale także porozumiewa się z tutejszymi pracodawcami.

Dzięki założeniu rozbudowy rynku pracy w Białym Borze pracodawca może uzyskać refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia. W ramach programu na wniosek pracodawcy, Urząd Pracy odpowiedni dla Białego Boru może zawrzeć z pracodawcą umowę, dzięki której pracodawca otrzyma refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczenia społecznego przez okres 12 miesięcy. Również nagrody dla pracowników mogą zostać zrefundowane z tej puli finansowej. Wszystko natomiast musi dotyczyć osób do 30 roku życia.

Pracodawca po okresie refundacji zobowiązany jest do przedłużenia umowy z pracownikiem na czas kolejnych co najmniej 12 miesięcy. Nie dotrzymanie tego warunku, skutkować będzie karami finansowymi. Refundacja zwrotów kosztów zatrudniania odbywa się na zasadzie udzielenia pomocy de minimis.

PUP przed podpisaniem umowy musi sprawdzić pracodawcę, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o refundację, nie doszło do zmniejszenia zatrudnienia, zwolnień i podobnych zdarzeń.

Refundacja określona jest na podstawie umowy i nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca ma obowiązek przedłożyć w urzędzie umowę o pracę zawartą z pracownikiem, na którego został zrealizowany projekt refundacyjny na kolejny okres.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *